Специално тегло kg/m3 2800
Еластична стъпка tn/cm2
Фактор на поглъщаемостта Wt% 0,26
фактор на термично разширение 1/?
Съпротивление на огъване kg/cm2 85,60
Изтриваемост при триене, 1000м 6,00