Специално тегло kg/m3 2709
Еластична стъпка tn/cm2
Фактор на поглъщаемостта Wt% 0,07
фактор на термично разширение 1/?
Съпротивление на огъване kg/cm2 151
Изтриваемост при триене, 1000м 7,00