Специално тегло kg/m3 2834
Еластична стъпка tn/cm2 712,50
Фактор на поглъщаемостта Wt% 0,20
фактор на термично разширение 1/?
Съпротивление на огъване kg/cm2 97
Изтриваемост при триене, 1000м 5,93