Специално тегло kg/m3 2790
Еластична стъпка tn/cm2 712,5
Фактор на поглъщаемостта Wt% 0,23
фактор на термично разширение 1/? 9,1×10-6
Съпротивление на огъване kg/cm2 59,3
Изтриваемост при триене, 1000м 6,68